13. november 2000

Forureningsproblemerne er løst om 10 år!

Ved et debatmøde (høring om fremtidens trafik i hovedstadsområdet) torsdag den 9. november I Jyllandspostens københavnsredaktion, fremlagde Københavns Radios trafikpanel resultatet af deres arbejde.

En af konklusionerne var, at man ikke interesserede sig for luftforureningen. Den almindelige mening var nemlig, at problemer med luftforureningen er løst om 10 år. Ingen af de tilstedeværende politikere i panelet (fra Soc., Venstre og SF) var uenige. Heller ingen af de tilstedeværende "forskere" - hvoraf nogle tydeligvis var venstreorienterede -  var uenige herom. 

Det må jo betyde, at sandsynligheden for at det er rigtigt er ret høj - eller skal de nok vide at protestere. Det må så også betyde, at nu må det være definitivt slut med at øge afgifterne med baggrund i "den stærkt stigende forurening" - en løgnagtig undskyldning for afgiftsforhøjelser der konstant anvendes.

Læs mere om trafikpanelets arbejde på DR's hjemmeside.


6. september 2000

Køkørsel øger forureningen kraftigt

I takt med at bilkøerne vokser, stiger også bilernes brændstofforbrug og forureningen skriver Jyllands-Posten. Oplysningerne kommer fra Færdselsstyrelsen.

Udledningen af CO2 er seks-otte gange så høj ved 10 km/t som ved en glidende kørsel med 80 km/t.

Alle de "miljøforbedringer" i form af cykelstier, busbaner, bilfrie pladser, færre parkeringspladser og andre bil-chikaner der er indført i byerne - modvirkes af kø-trafikken.

Til trods for at forureningen generelt er faldet betydeligt, er den altså stadig højere end egentlig nødvendig. - Og det kan vi jo ikke have - vel?

AktiveBilister's kommentar: Så må vi jo have nogle bedre og bredere veje - både motorveje og indfaldsveje til byerne. I byerne skal hensynet til den nødvendige biltrafik optimeres - herunder skal der etableres flere P-pladser (gerne i kældre og huse). Biler skal kunne køre nogenlunde uhindret til bestemmelsesstedet - så vi yderligere får mindsket forureningen. Det vil vi jo alle gerne have - ikke?

- Og så kan man vel tilføje, at det nylige tåbelige politiske forslag om at besværliggøre indkørslen til København - ved kunstigt at skabe lange bilkøer - nu forhåbentlig må være udenfor enhver diskussion! 


august 1999

Biler sviner mindre
end hidtil antaget

Udstødning fra private biler har kun ansvaret for en tredjedel af den såkaldte fotokemiske smog, som indgår i den sundhedsfarlige ozon-forurening af luften og bl.a. dannes ved forbrænding.

Det fremgår af et forskningsprojekt fra universitetet i Odense, som for første gang sætter tal på privatbilismens andel af den samlede ozon-forurening.

- Alle EU-direktiver går ud på at reducere forureningen ved blandt andet at gribe ind over for privatbilismen. Men ved at fjerne alle biler, vil forureningen kun gå ned med en tredjedel, siger Christian Lohse, en af de tre forskere bag undersøgelsen.

Forskerne i Odense dokumenterer, at det i virkeligheden bliver meget svært at sætte effektivt ind over for den såkaldte smog, som bidrager til ozon-forurening i atmosfærens nederste lag.

Omkring 70 pct. af den samlede ozon-forurening kommer nemlig fra et stort udbud af andre kilder - heriblandt naturlige kilder, som skove og store vækstområder.

Langt den største ozonforurening kommer fra affaldsforbrænding, kraftværker og oliefyr samt anvendelsen af en række andre drivkraftformer, oplyser seniorforsker Finn Palmgreen, Danmarks Miljøundersøgelser.

Han påpeger, at ozonforurening er et grænseoverskridende fænomen, og at den især udvikles i lande sydpå, hvor der er rigeligt sollys og høje temperaturer.

- Det vil overhovedet ikke have nogen betydning for forureningen lokalt i Danmark, hvis al privatbilisme ophørte her i landet. Tværtimod kan det tænkes, at ozonforureningen ville blive forværret på grund af de naturlige forureningskilder, da de forskellige forureningskilder under visse omstændigheder modvirker hinanden, siger Finn Palmgreen.


18. august 2000

Færre standere med 98 Oktan benzin

For at begrænse forureningen med MTBE (som kan forurene grundvandet) arbejder Miljøstyrelsen og benzinselskaberne hen imod en frivillig ordning hvorefter der skal nedlægges et antal 98-standere. Kun 98 Oktan benzin indeholder MTBE - og så godt som alle biler kan køre på 95 oktan - der ikke giver de samme problemer med forurening.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece der opregner alle de biltyper der uden videre kan droppe højoktanbenzinen. Og så sparer man samtidig penge!

AktiveBilister støtter sådanne frivillige og fornuftige ordninger der tager sigte på at løse et reelt miljøproblem uden anvendelse af nye afgifter! 
  


17. april 2000

Et sandere billede af motorvejenes rolle

"Væksten i trafikken de seneste 13 år er primært sket udenfor byzonerne. Den samlede vækst i vejtrafikken har i denne periode været ca. 52 pct., men væksten i byzoneområderne har kun været ca. 12 pct. - under én pct. årligt. I de største byer har der været tale om stagnation eller endda en nedgang i personbiltrafikken."

Du kan læse meget mere om trafikudviklingen på Vejdirektoratets hjemmeside: www.vejsektoren.dk hvor du også kan finde rapporter om både trafikudviklingen og mange andre trafikemner i nyhedsarkivet. Brug eventuelt søgefeltet.Det her er noget modbydeligt miljøsvineri. 

Skrotbunken er fyldt med affald og efterladt ved en lille landevej i Bjergsted kommune. Ejeren skulle ha' varmet ørene!


18. august 2000

Miljøafgifter luner i godt statskassen!

Ritzau skriver at miljøafgifterne spiller en større og større rolle i den danske miljøpolitik.  

I 1999 var de samlede indtægter fra afgifterne 35,9 mia. kr., svarende til 5,8 pct. af de samlede indtægter fra skatter og afgifter. Afgifterne har indbragt 2,8 mia. mere end året før iflg. tal fra Danmarks Statistik.

Indtægter fra miljøafgifter på benzin, olie, gas, kul og elektricitet var i 1999 på 26,5 mia. Det svarer til 74 pct. af de samlede miljø- og energiafgifter.

Det kan tilføjes at el-priserne f.eks. i Sverige er langt langt lavere end i Danmark. Miljøminister Svend Auken har for nylig "erkendt" at miljøafgifterne spiller en stor rolle i samfundsregnskabet. 

Så i virkeligheden er miljøet nok ikke så vigtigt som afgifterne!!

20. november 2000

Luftforureningen meget bedre end sit rygte

Den Blå Avis Online fortæller, at lederen af "Institut for forbrændingsmotorer" i Wien, Hans Peter Lenz, oplyser at forureningsproblemerne fra forbrændingsmotorer nu er ved at være løst. Moderne forbrændingsteknik og luftrensesystemer som katalysatorer bliver ved med at forbedre luftkvaliteten i byerne i de vestlige industrilande. Faktisk skulle indholdet af skadelige stoffer i udstødningen allerede nu være reduceret til et niveau, hvor et fuldstændigt stop for al biltrafik i hele verden kun ville forbedre luftkvaliteten med nogle tiendedele procent.

Det bekræfter jo AktiveBilister's påstand om at forureningsproblemerne skal (og kan) løses ad teknologisk vej - og ikke ved nye afgifter, der som bekendt ikke hjælper det fjerneste på forureningen.


22. august 2000

Det Økologiske Råd er igen ude med riven...

Foreslår nye afgifter på dieselkøretøjer.

Til trods for et nyligt "dramatisk fald" i bl.a. dieselforureningen - fremkommer der igen provokerende opfordringer fra "Det Økologiske Råd" til politikerne om nye afgifter på dieselkøretøjer.

Som det kan læses herunder er der sket et drastisk fald i forureningen. Luften i byerne har i mange, mange år ikke været så ren som den er nu - og det er bestemt positivt. Og det er kun begyndelsen. Luften vil i de kommende år blive endnu renere. Men det er ikke nok for Det Økologiske Råd. De foreslår nye afgifter på alle dieselkøretøjer - og anbefaler forbud mod at køre med dieselkøretøjer i byområderne.

AktiveBilister mener, at man blot kan fjerne busserne fra byerne - så er problemet nemlig nedbragt til et minimum - og de økologiske rådsmedlemmer kan så gå hele vejen hjem i den rene luft.

Brugere af dieselkøretøjer har - via en særlig dieselafgift - betalt til Banestyrelsens renovation af jernbaneskinnerne. Så nu synes vi faktisk, at DSB skal betale for partikelfiltre til dieselkøretøjerne.

For blot et par år siden var det god latin at køre i dieselbil, fordi CO2-udslippet fra disse biler er betydeligt mindre end fra benzindrevne køretøjer. Så blev man opmærksom på små-partikelforureningen - og nu skal dieselbilisterne så bankes på plads igen med nye afgifter.

Alle - også Det Økologiske Råd -  ved udmærket, at bilfabrikanterne arbejder på højtryk for at løse problemet. De første nye biler med standardmonteret partikelfilter er på vej - og snart følger alle andre efter.

Visse nye biler (f.eks. Skoda Fabia) overholder allerede nu EU's nye "strenge" miljøkrav som træder i kraft fra 2005.

Miljøproblemer løses altså med teknologi - ikke med afgifter. AktiveBilister anbefaler således kraftigt regeringen at se bort fra Det Økologiske Råds ideologiske tvangstanker.


21. august 2000

Dramatisk fald i dieselforureningen

Byluften er blevet betydeligt renere 

Indenfor det seneste år er byluften i de store byer som København og Odense blevet ganske betydeligt renere. Indholdet af sundhedsskadelige dieselpartikler er nemlig faldet dramatisk efter at mange by-busser er blevet forsynet med partikelfiltre. En anden medvirkende årsag er forbedringen af dieselolien hvor svovlindholdet nu er betydeligt reduceret.

Partiklerne der mistænkes for at kunne give sygdomme som kræft, bronkitis og astma er faldet med op til 50 procent i København. 

Målingerne er udført af et hold forskere blandt andet fra Danmarks Miljøundersøgelser - DMU.

Efterhånden som de nye miljøkrav fra EU slår igennem - og bilerne forsynes med flere og bedre filtre - vil der naturligvis ske endnu en betydelig reduktion i forureningen.

Til trods for at nogen påstår det modsatte, er fakta at luften i byerne er bedre og renere nu end den har været i mange mange år.  


21. august 2000

Mere om renere luft...

Civilingeniør Erik Iversen fra Miljøstyrelsen oplyser at nye biler med katalysator og dieselbiler med partikelfiltre som kommer på markedet nu, repræsenter et stort fremskridt med hensyn til de skadelige stoffer. Disse vil blive reduceret med 80 procent fra det enkelte køretøj.

Siden 1990  har det været et krav at nye biler skulle være forsynet med katalysator. Det har medført en løbende forbedring af luftkvaliteten i byerne. Målinger viser at stoffer som kvælstofoxider, benzen og andre kræftfremkaldende stoffer er reduceret med ca. 30 procent siden 1990.

Den udvikling vil fortsætte i takt med at bilparken udskiftes samtidig med at kravene til biler strammes. Erik Iversen oplyser at man nu er i gang med den tredje generation af katalysatorer.

Der er i øvrigt nye EU-miljøkrav til bilerne som træder i kraft i 2005. Visse nye biler (bl.a. Skoda Fabia) overholder allerede nu disse krav.

Ifølge en aftale mellem EU og bilindustrien skal brændstofforbruget for nye biler i 2008 i gennemsnit være 25 procent lavere end i 1995.


17. april 2000

Vejdirektoratet: Forureningen er faldet betydeligt!


Forureningsproblemer fra trafikken skal løses teknologisk - ikke ved nye tvangsskatter!

(der alligevel ikke hjælper på miljøet!!)


3. oktober 2000

Trafikkaos på Jagtvej i København efter lukningen af Stengade

Der er nu nærmest kaos på Jagtvej i myldretiden efter lukningen af Stengade - den sidste mulighed for gennemkørsel af indre Nørrebro. For år tilbage kunne man også gennemkøre området via bl.a.  Griffenfeldsgade, Kapelvej og Blågårdsgade.

Det er logisk, at når man lukker for gennemkørsel af et område, presses den samlede trafik nu gennem Jagtvej - og delvis gennem Nørre Søgade. Man eksporterer altså sine "trafikproblemer" til andre. Da trafikken nu nærmest er gået helt i stå, øges forureningen selvfølgelig betydeligt mere end egentligt nødvendigt. Når man måler stigende forurening, bør man i øvrigt være opmærksom på, at trafikforureningen samtidig er reduceret eller ophørt i de byområder man har afspærret - hvilket man har en tilbøjelighed til at overse.