Juli 2002 nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


23. Juli 2002

Kære Aktive Bilister og øvrige nyhedsbrevsmodtagere,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Det har - af forskellige grunde - være længe undervejs - og det beklager vi. Vi er imidlertid stadig i live og arbejder på at blive endnu mere aktive i fremtiden. Bestyrelsen har forskellige projekter i støbeskeen - men mere om det på et senere tidspunkt. Her nogle kommentarer til bilisternes hverdag:

Én mening i opposition og en anden i regering?

Den nuværende regering var i tidligere opposition langt fremme med ideer og tanker om højere fart på motorvejene, og nedlægning/flytning af automatiske pengemaskiner til de trafikfarlige steder såsom boligområder, skoler m.v. Og så i øvrigt om stop for skatte- og afgiftsstigninger. I regering er situationen en helt anden: Der skal nu være flere pengemaskiner, talen om justering af fartgrænserne er forstummet og nu stiger bilpriserne igen helt vanvittigt grundet den sindssyge danske afgiftspolitik som man ikke har tænkt sig at gøre noget ved. Tværtimod taler man nu også om indførelse af yderligere vejafgifter - betaling for at køre på veje som vi i øvrigt har betalt mange gange.

Regeringsfarver skifter - praktiske politikker er stort set de samme. Måske mangler vi et parti der også vil repræsentere bilisterne? Vi er jo faktisk mange af os.

 Service hos uautoriserede forhandlere

Fra 1. januar 2003 skulle det nu blive muligt at få udført service hos uautoriserede forhandlere ligesom det bliver muligt at anvende ”uoriginale” og parallelimporterede reservedele uden at bilens garanti bortfalder. Det skulle give mulighed for bedre konkurrence på serviceområdet - hvor ”servicen” for mange mærkers vedkommende i dag er alt for dyr. Man betaler simpelthen for noget man ikke får og det er jo ikke rimeligt. De fleste betaler gerne en rimelig pris for udførelsen af et stykke arbejde, men eksempler på priser på adskillige tusinde kroner for service udført på en time eller to er ”røveri ved højlys dag”. Til trods for bedre avancer på nye biler tror vi ikke rigtigt på billigere reservedele og billigere autoriseret ”service” - uden denne nye konkurrencemulighed. Og spørgsmålet er alligevel om det overhovedet bliver anderledes? Historisk set bliver bilisterne altid taberne - uanset hvad og hvordan. Men man kan jo altid håbe!

NOAH - (eller det selvbestaltede ”Rådet for bæredygtig trafik”) er igen ude med riven…

Det selvbestaltede ”Rådet for bæredygtig trafik” (der jo stort set blot er et smartere navn for NOAH) er igen ude med bevidst urigtige påstande. I en pressemeddelelse og kommentar forleden til de annoncerede stigninger i de kollektive billetpriser påstås det frejdigt, at ”servicen overfor bilisterne konstant er forbedret gennem de sidste 30 år på bekostning af den kollektive trafik”. Det må siges at være en sandhed med betydelige modifikationer.

Som de fleste ved er det nemlig et faktum, at der stort set ikke er taget hensyn til trafikudviklingen gennem de sidste 30 år – og det gælder i øvrigt også for den kollektive trafik! I løbet af de seneste 10 år er der derimod sket konstante forringelser, lukning af byområder for gennemkørsel, systematiske vejindsnævringer og nedlægning af mange tusinde parkeringspladser i København - selvom antallet af biler er steget. Alt sammen med unødig trafikbelastning og stigende kaos til følge og dermed også til dårligere fremkommelighed for busserne. Og her er der tale om en bevidst(løs) politik. 

Af ideologiske grunde jagtes bilisterne konstant rundt i manegen og alle verdens ulykker menes at hidrøre fra de danske biler - hvis man ellers skal tro det selvbestaltede ”råd”. Hvis blot bilerne bliver udraderet fra jordens overflade – er alle verdens problemer næsten løst mener man tilsyneladende. Vi synes nu at det burde være på tide at arbejde seriøst og ærligt i stedet for konstant og ved enhver given lejlighed at fremture med urigtige, løgnagtige og usaglige påstande samt statistikfusk - stik mod bedre vidende! Men det er jo desværre ikke nyt i de kredse.

Og hvis der så ellers overhovedet er nogen ”service” overfor bilisterne - er den forudbetalt 100 gange!

SF vil indføre bompenge i København

SFs trafikordfører, Margrete Auken, mener at Københavns Kommune bør indføre bompenge. Det samme planlægges i London fra næste år og derovre er det planen, at det mellem kl. 07.00 og 18.30 skal koste knap 60 kr. at køre ind i en byzone på 21 km2. Man regner med på den måde at begrænse trafikken 10-15 pct. og få 20-25 pct. færre trafikpropper. Og så kommer SF’s egentlige mål: Samtidig giver gebyret nemlig en beregnet indtægt på ca. 14 mia. kr. over ti år. Heraf går de 8 mia. til administration, mens resten kan bruges til ”forbedring af veje og kollektiv trafik”.

Margrete Auken mener således, at Danmark burde gøre som London i stedet for blot at bygge større veje, men måske sørge for at systemet ikke bliver så dyrt at finansiere og hun påpeger, at noget må gøres for at undgå den stigning i biltrafikken, som Hovedstadens udviklingsråd (HUR) forudser. Det virkelige mål for SF er selvfølgelig at malke bilisterne endnu mere.

AktiveBilister synes nu nok at der er vel langt fra København til en flot sammenligning med trafikken i London. I modsætning til London kan København nemlig sammenlignes med en trafiklegeplads på en i søndag kirketiden. De trods alt relativt små trafikproblemer København har, er nemlig selvforskyldte og skabt - bl.a. af SF - som ved sin indskrænkede trafikpolitik direkte har modarbejdet trafikale investeringer og nødvendige løbende trafiktilpasninger til tidens behov. Denne passivitet skal så bruges som begrundelse for en udskrivning af nye automobilskatter.

Trafik-anarkistiske tilstande i Danmark?

De stadigt stigende bilpriser og udsigter til nye og højere ”afgifter” i form af automatiske fartkonroller, bompenge, roadpricing og parkeringsafgifter med videre giver næring til tanker om trafikalt anarki. Nu kan det snart være nok. Hvorfor skal Danmark være blandt de dyreste lande med både benzin og diesel? Hvorfor skal vi have nogle af verdens dyreste bilpriser - som nu er på vej til at blive endnu dyrere? Har politikerne overhovedet ingen hæmninger? Og man kan med god grund spørge om luften bliver renere i Danmark af alle afgifterne?

En læser i Berlingske Tidende har for nyligt opfordret til anarki. Kort fortalt går det ud på at køre hele vejen gennem retssystemet med små bøder som kan trækkes rundt i nærmest årevis. Nægt at udtale dig til politiet. Klag og accepter ikke bøderne. Lad sagerne gå videre til retterne. Appeller afgørelserne. Hvis alle - eller mange - gør sådan, belastes retssystemet i en grad så det nærmest ”brænder sammen”. AktiveBilister opfordrer naturligvis ikke til anarki - men tanken er da både interessant og nærliggende når jagten på bilisterne efterhånden er ved at gå helt over gevind!

Trafik-forsinkelser i millionklassen

DSBs togpassagerer spildte i årets første tre måneder 550.000 timer på grund af togforsinkelser fremgår det af DSBs nye trafikrapport, hvor passagerernes tidstab for første gang dokumenteres. Samfundsøkonomisk svarer det ifølge Vejdirektoratets beregningsmodel for trafikanternes forsinkelser på motorvejene til et tab på 25 mio. kroner, skriver Berlingske Tidende. Trafikminister Flemming Hansen mener, at togpassagerernes tidstab fremover skal indgå i politiske beslutninger om jernbaneforbedringer, ligesom bilisternes tidstab indgår i beslutningsgrundlag for nye vejudvidelser.

Ifølge DSBs planlægningschef Ove Dahl Kristensen er det især i hovedstadsområdet, forholdene trænger til forbedring. Her stod seks ud af ti forsinkede passagerer af toget. Især Kystbanen og Malmøbanen har været hårdt ramt pga. sporarbejde, signalproblemer og fejl på Øresundstogene.

Ifølge en ny undersøgelse spilder bilisterne endvidere adskillige millioner kroner i ventetider i lange trafikkøer hvor man også for første gang også har indregnet spild af fritiden. Denne tid burde i stedet bruges til arbejde til gavn for samfundet eller til at være sammen med familien. Disse beregninger skal fremover indgå når man planlægger vejudvidelser og nye veje. Samtidig taler man dog nu også om ”brugerbetaling” for at køre på nye veje.

Vi kalder det dobbeltbetaling - og dobbeltmoral. Når man i den forbindelse nævner vejbetaling i andre lande skal man huske på, at man i disse lande altså kun har betalt det halve - eller mindre - for bilerne og at motorvejene - f.eks. i Frankrig - jo er privat finansierede. Vi andre skal derimod betale det samme gilde flere gange. Det er ret beset ikke rimeligt at danskere skal behandles anderledes i det højt besungne fælles Europa. Harmoniseringer? Ja - gerne når det gælder til fordel for den danske statskasse. Ellers NEJ.

45 knallerter forurener voldsomt

Ifølge tyske undersøgelser forurener en 45-knallert op til 50 gange mere end en ny bil. Og hvad skal vi så gøre ved det? Hvor er miljøorganisationerne? Hvor er politikerne? Hvad skal vi gøre ved det? Forbyde dem måske? Eller afgiftsbelægge i forhold til forureningsgraden? Vi venter spændt. Men der er vel alligevel ikke afgiftskroner nok i sagen. Og så skidt med miljøet.

Det var alt for denne gang. 

Med venlig hilsen

AktiveBilister / Allan Nelsson 

 

 Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.