P-farcen i København... 

(Bilist i København? Besøg også www.lorteby.dk - der specifikt
 handler om de sindssyge parkeringsregler i København)

25. marts 2001

Antallet af P-pladser i København skrumper ind...

- medens antallet af biler vokser. København har nu underskud af P-pladser.

AktiveBilister har - efter et par måneders venten - modtaget en oversigt over antallet af P-pladser i Kommunen, og det ser ikke godt ud!  Der er systematisk nedlagt mange P-pladser samtidig med, at bilparken er vokset.

Læs mere herom


9. Oktober 2000

FDM - den gamle støvede automobilforening - går nu ind i P-sagen.

Det ser nu endelig ud til, at FDM endelig er vågnet op og går ind i sagen om de sindssyge parkeringsregler i København. Det sker formentlig ved en retssag der skal afgøre om P-reglerne i København er ulovlige. Det er der jo en del der tyder på.

FDM har det med at holde utrolig lav profil - med mindre at man enten er 99% sikre på at vinde en sag - eller er under pres fra anden side.

Lorteby.dk og AktiveBilister.dk har måske hjulpet FDM's beslutning lidt på vej?


5. oktober 2000

"Vind" en 2-timers parkering!

Der er nu indført yderligere lempelser (eller lapperier) på Københavns sindssyge parkeringsordning. Nu kan man bl.a. købe en "skrabelods-billet" for 20 kroner som giver adgang til 2 timers parkering. Endvidere er der indført andre lempelser bl.a. for erhvervslivet. Det er bare ikke nok. Denne nye pengemaskine skal helt afskaffes igen!

- Og så lige til 1000-dollar spørgsmålet:
Har det hjulpet på pendlertrafikken?
Det var jo det der var hensigten!! Når man ser på morgentrafikken på Syd-motorvejen mod København om morgenen, ser det bestemt ikke sådan ud. Men det har Københavns kommune selvfølgelig nogle målinger på! Og dem vil vi gerne se. Og hvis det ikke har medført en reduktion i pendlertrafikken - så har man jo en kanon-god grund til at afskaffe ordningen helt igen! 

September 2000 

Lille lempelse for beboerne i de sindssyge Københavnske P-regler. 

Husstande hvor der er flere personer med kørekort kan nu få flere P-tilladelser.

 Du kan læse mere her!  


10. september 2000

"Sakset" fra Ekstrabladet/www.lorteby.dk:

Parkeringscirkus i Københavns Kommune.

Den parkeringsordning, som Københavns Kommune etablerede med virkning fra 1. juli 2000, har givet anledning til mange kommentarer. De fleste har handlet om ordningens meget ubehagelige virkninger for private borgere, erhvervslivet og offentlige institutioner som Rigshospitalet. Mange af dem har handlet om, hvordan ordningen kan justeres, så de mest uheldige konsekvenser af den kan afbødes. Andre er udtryk for politikernes obligate håndvask – det er ikke mig, det er min kollega!

Det er mærkeligt, at der ikke er nogen der stiller det meget nærliggende spørgsmål: Er det overhovedet lovligt at indføre en trafikordning, der i den grad griber ind i borgernes hverdag? Indgreb i borgernes rettigheder kræver hjemmel i lovgivningen. Retssystemet er borgernes grundlæggende beskyttelse over for myndighederne. Erfaringerne viser, at myndigheder ikke altid har ret. De må rette sig efter klageinstansernes, ombudsmandens og domstolenes vurderinger.

Københavns Kommunes parkeringsordning er grundlæggende ulovlig. Borgerne behøver  ikke at stå med hatten i hånden og bede om lempelser og individuelle løsninger på deres problemer. De kan kræve ordningen helt ophævet!

Den angivelige hjemmel for ordningen findes i lov om offentlige veje § 107, stk. 2. Bestemmelse giver vejvæsenet ret til at indføre betalingsparkering på særlige steder, hvor der er specifikke parkeringsproblemer, dvs. kamp om pladserne. Betalingsparkering kan anvendes, når ordningen er i trafikanternes interesse. Det er tilfældet i bycentrer og langs forretningsgader. Betalingsparkering giver en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringsarealer. Det kan enhver forstå og tilmed have fornøjelse af.

Københavns Kommunes ordning er indført i store sammenhængende byområder uden en konkret vurdering af de lokale parkeringsforhold. Den er angivelig indført for at begrænse trafikken. Dermed er den muligvis i miljøets interesse, men ikke i trafikanternes interesse

Betalingsparkering betyder, at trafikanten får stillet et parkeringsareal til rådighed mod betaling. På Dyrehavsbakken betaler man et beløb til en kontrollør og kører derefter ind på en parkeringsplads. I Københavns Lufthavn kører man ind på en parkeringsnplads, trækker et kort i en automat og betaler efterfølgende et beløb  i forhold til den tid, man holder parkeret. I City finder man en parkeringsplads, putter et beløb i et parkometer og holder i den periode, man har betalt for. Fælles for disse ordninger er, at trafikanten finder en parkeringsplads og derefter betaler.

I den københavnske parkeringsordning kan kun dagbilletten til 50 kr. kaldes betalingsparkering. Billetten sættes først i kraft, når man har fundet sig en plads. Men hverken beboer- eller erhvervslicenserne er betalingsparkering er normal forstand. Indehaverne af disse licenser får alene alene ret til at parkere trods parkeringsforbudet. Er der ingen pladser, får de ingenting ud af deres licens. Pengene er spildt. Tilbage står glæden ved at være sponsor for Københavns Kommune.

Ved betalingsparkering markeres betalingsområdet på en eller anden måde som betalingszone. I den indre by gør tavler og tilstedeværelsen af parkeringsautomater trafikanten begribelig, at vedkommende befinder sig i et betalingsområde. På Bakken og i lufthavnen er betalingsområdet angivet ved bomme, som passeres. Alternativet er  parkeringsautomater eller personale, der kan sælge billetter til den, som har fundet eller kan regne med at få reserveret en parkeringsplads.

I den københavnske parkeringsordning er der alene opstillet tavler, der angiver, at parkering over to timer er forbudt.De har den virkning, at overtrædelse af forbudet udløser en bøde på 480 kr. efter færdselsloven. Visse trafikantgrupper, fx beboere og erhvervsdrivende, kan  undtages fra reglerne. Men hvis nogen er undtaget fra forbudsbestemmelsen, holder de lovligt. Det er finansiel magtfordrejning at tage penge for at dispensere fra forbudet. Højst kan der tages et gebyr for at administrere undtagelsesreglerne, af kommunen skønnet til 275 kr. om året.

Min konklusion er derfor følgende:

Betalingsparkering efter vejlovens § 107, stk. 2, er kun lovlig, når formålet er at regulere parkeringen, men ikke trafikken som sådan.  Derfor kan den kun indføres på steder, hvor der er konkrete parkeringsproblemer. Vejloven giver hverken mulighed for at indføre betalingsparkering bydelsvis på steder, hvor der ikke er konkrete parkeringsproblemer, eller indføre den for at for at regulere omfanget af den almindelige trafik, fx pendlertrafikken.

Kommunen har undladt at skilte betalingszonen korrekt. Den har sat skilte op med parkeringsforbud efter færdselsloven. Dermed har den afskåret sig fra andre indtægter af ordningen end parkeringsbøder – som kommunen i øvrigt skal dele med staten. Der kan højst blive tale om gebyrer for at administrere undtagelser fra det generelle parkeringsforbud, fx beboerlicenserne på 275 kr., og selv disse gebyrer er muligvis også ulovlige.

Jamen hvis der ikke er tale om betalingsparkering, hvad er kommunen så i gang med?

Den københavnske ordning er slet ikke nogen parkeringsordning, men en trafikskat. Af praktisk/administrative grunde er den konstrueret med baggrund i, at et stort antal bilister har brug for at parkere mere end de tilladte to timer. Kommunen beskatter biltrafikken fra områder uden for København til de københavnske brokvarterer, biltrafikken fra Københavns yderdistrikter til brokvartererne og trafikken mellem brokvartererne og fra den indre by til brokvartererne. Der er tale om en generel skat på trafikken, der tilmed går langt videre end traditionelle bompengesystemer. Sådanne systemer nøjes dog med at lægge afgift på trafik udefra med ærinde til belastede byområder.

Der kan siges meget for og imod en sådan beskatning.

Men én ting er givet: bompenge og andre former for trafikal beskatning  kan ikke gennemføres uden særlig lovhjemmel.

Københavns Kommunes forsøg på at kortslutte lovreglerne og dermed omgå gældende lovgivning bringer Glistrups skattecirkus i erindring. Hans løsning var yderst kreativ, totalt uoverskuelig for almindelige mennesker, men kunne pilles fra hinanden, fordi den ikke var juridisk holdbar. Den endte med en fængselsdom.

Københavns Kommunens parkeringscirkus er kreativ og totalt uoverskuelig for almindelige mennesker og juridisk uholdbar. Hvad konsekvenser den får for de politikere, der med mere eller mindre lukkede øjne har stemt for ordningen, vil tiden vise.


Vil du vide mere om P-zonerne?

 - så klik på dette link!


  

16. August 2005

AktiveBilister har modtaget et indlæg om Parkering Københavns nidkærhed, afgifter og fartkontrol.

Læs her om en Aktiv Bilists dårlige erfaringer


Juli 2000

Vanvittige parkerings-
restriktioner i København

Københavns kommune har indført nye restriktioner til skade for erhvervene - og de mennesker der arbejder i København.

I København er der i de seneste par år nedlagt et stort antal parkeringspladser. Senest er der indført 2-timers parkering i store dele af Københavns kommune. Alt sammen med det formål at begrænse trafikken og dermed også at gøre det besværligt for mange at arbejde i København. Man vil gerne have afgifterne - og også bilerne - bare de bliver hjemme i garagen.

"Nej tak" -  til gratis parkeringshuse!

København har i mange - mange år intet positivt gjort for at opnå en tidssvarende trafikpolitik. Der har været flere tilbud om privat finansiering af underjordiske parkeringshuse - som man har det i alle andre storbyer - men politikerne takker nej. Alt sammen i miljøets hellige navn.

Man har indsnævret kørebaner og gader og gjort passage vanskeligere. Flere "røde bølger" og flere automatiske trafikbegrænsende trafikpropper.

Det er nemlig billigere end at bygge nye veje og tunneler. Alt sammen i miljøets hellige navn. Nu er det jo desværre sådan, at konstante start og stop, trafikpropper og cirkulerende kørsel efter en mulig ledig P-plads (til 25 kr. i timen!) er mange gange mere miljøbelastende end glidende trafik - og kørsel direkte til en P-plads.

Og én ting er helt sikkert: Bilerne er kommet for at blive - og det er afgiftsspiralen også hvis vi ikke gør noget nu!  


14/8-2000

Seneste om P-farcen:

Politikerne er fuldstændig i vildrede. Nu skal der være borgermøder i september om P-reglerne. Måske begynder man nu at lytte til borgerne?

Forskelsbehandling?

Farcen bliver mere og mere tåbelig. Det diskuteres i øjeblikket om Rigshospitalet kan købe et par offentlige veje af kommunen som derefter kan anvendes til privat parkering af Rigets medarbejdere. Dette skulle kunne løse Rigshospitalets parkeringsproblemer.

Hvorfor var det nu man indførte de nye P-regler i kommunen? Vi iler gerne politikerne til hjælp med en opfriskning af hukommelsen: Det var faktisk for at begrænse pendlertrafikken til København (også for Rigets medarbejdere)!

Det gør man jo ikke ved at sælge vejene til privat parkering! En logisk følge af denne syge idé vil være, at man nu udbyder samtlige veje i kommunen til salg. Så kan alle jo igen parkere. Og kommunen tjener både penge ved salg og sparer vedligeholdelsen.

Hvis Rigshospitalet kan købe veje, så kan andre institutioner og private virksomheder vel også? 

Rigshospitalet er vel bare begyndelsen. Hvorfor sælger man ikke bare hele København? 

AN


29/8      Aller-seneste om P-farcen

Forvaltningen i Københavns Kommune er tilsyneladende gået helt fra forstanden

For få dage siden kunne man læse, at man overvejede at nedsætte parkeringsafgifterne for borgerne i Københavns brokvarterer. Dette fordi prisen ikke skulle overstige omkostningerne ved at administrere ordningen. Med de nye sindssyge parkeringsregler ønskede man nemlig kun (officielt) at ramme pendlerne til København.

Nu kommer der så et oplæg fra kommunen til trafikhandlingsplan 2000-2005. Heri hedder det bl.a., at parkeringslicensen skal forhøjes for beboere. "Det skal gøres så dyrt at have bil så Københavnerne afstår fra at blive motoriserede".

Nu rabler det fuldstændig for forvaltningen.  Man har endelig fundet ud af, at der er københavnere der pendler ud af København. Og man overser totalt, at dem der pendler ud af København - faktisk er de "gode skattebetalere" man i mange år har efterlyst i kommunen. Når man pendler ud - er det fordi der er kommet flere jobs og fordi virksomhederne gennem de sidste 25 år er "tvunget" udenfor København. Og det er jo det kommunen vil - eller hvad?

Hvis det bliver dyrere at have bil i København er vi faktisk ret mange ud-pendlere (og gode skattebetalere!) der overvejer at flytte udenfor kommunen!  HUSK LIGE DET!

Udover dyrere parkering har man ideer om at indføre kørselsafgifter for at køre i byen - og samtidig vil man gøre det yderst besværligt, idet man vil indføre flaskehalse så man kan fremprovokere bilkøer hvor trafikken går helt i stå!

Nu spørger vi: Hvordan i alverden hænger det sammen med ønsket om renere luft - og bedre trafikmiljø?

SANDHEDEN

Nu kommer sandheden om afgifterne og miljøet efterhånden frem i dagens lys. Man er totalt revnende ligeglade med miljøet. Det handler kun om at flå bilisterne for nogle flere skatter.

Og igen: Forslagsstillerne må være gået fuldstændig fra forstanden!! Det er jo sygt!


Bilfri byer - døde byer!

Storcentrene udenfor København lever godt - for kunderne strømmer til.  Hvordan går det så med f.eks. stormagasinerne i det indre København?

Sagt på godt dansk: Det går ad helvede til!! Både Magasin og Illum har været gennem vanskelige tider - og det ser ikke ud til at blive bedre. Det gode gamle hæderkronede Daells Varehus er lukket - efter mange års konstant nedgang og underskud - trods flere ombygninger, moderniseringer og "kunstigt åndedræt". Det lykkedes desværre ikke.

Og hvad er mon en rimelig forklaring på disse fænomener? I København - hvor der både bor og arbejder en del mennesker - kan stormagasinerne ikke rende rundt. Udenfor København går det strygende - også med Københavnere som kunder. 

Sandsynlig forklaring (for ikke-politikere): Udenfor København kan man nemlig parkere - det kan man ikke i København. Det behøver man næppe være trafikforsker for at finde ud af.

*****


Synes du også at det er ved at være for meget?

Vi skal have en aktiv automobilforening!

Klik her!


København er en bilfjendsk kommune.

Opfordring til virksomhederne i København:

 Flyt udenfor Københavns kommune hvor jeres medarbejdere - og jeres kunder - frit kan parkere!


København er en bilfjendsk kommune.

Opfordring til Københavns forstadskommuner:

Tilbyd Københavnske borgere og virksomheder bedre forhold i Din kommune.


Offentligt bondefangeri

Tilbagebetal afgifterne!

Mange mennesker har i blind tillid til systemet investeret formuer i en ny bil for at kunne passe deres job i København. De forhindres nu i at benytte bilen grundet nye parkeringsrestriktioner i Københavns brokvarterer.

I mange tilfælde er en nyere bil netop købt med det primære formål at kunne passe et job langt fra hjemmet.

Når det offentlige således nu forhindrer at man kan bruge sin bil - efter at man har betalt en stor kontant formue til staten - kan man vel med rette tale om en avanceret form for offentligt bondefangeri.

Borgere/bilister der er ramt af disse restriktioner må kunne kræve en kontant erstatning af det offentlige, f.eks. hel eller delvis tilbagebetaling af de forudbetalte registreringsafgifter - såfremt bilen ikke længere kan benyttes!

Hvis bilen af denne grund må sælges, må det offentlige dække det kontante tab som borgeren har lidt.   

Hvis ikke det lader sig gøre (og det gør det jo nok ikke!) er der et par andre muligheder. Man bør simpelthen anlægge en retssag mod det offentlige - enten ved en national retsinstans eller ved EU-retten.

Til sådanne formål skal vi bruge en en ny aktiv automobilforening.